SalarisNet
SalarisNet
Artikelen

Artikelen

In deze rubriek vinden abonnees van SalarisNet PRO. alle verdiepingsartikelen over arbeidsrecht, loonzaken, veranderende wet- en regeling, werknemerszaken en oudedagsvoorzieningen.

Artikelen

De artikelen worden geschreven door bewezen experts binnen hun vakgebied zoals arbeidsrechtsadvocaten, fiscalisten en actuarissen. De informatie in deze artikelen is altijd gecontroleerd op juistheid ten tijde van publicatie.

Nieuw deze maand:

Transitievergoeding berekenen bij reorganisatie

Helaas zijn veel bedrijven zwaar getroffen door de coronacrisis. Voor sommige van die bedrijven is hierdoor een reorganisatie waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen noodzaak geworden.
Naar artikel

Initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt ingediend

Op 28 januari jl. dienden de Kamerleden Van Weyenberg en Smeulders een initiatiefwetsvoorstel in voor de Wet werken waar je wilt. Dit bevat een wijziging van de Wet flexibel werken. Hierdoor kan straks een verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats door de werkgever alleen nog worden afgewezen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.
Naar artikel

De subsidieregeling MDIEU

Op 21 januari jl. is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Deze heeft een looptijd van 2021 tot en met 2025 en het beschikbare budget is 964 miljoen euro. Met de MDIEU-regeling geeft het kabinet invulling aan een van de afspraken uit het Pensioenakkoord: dat zoveel mogelijk mensen tot aan hun pensioen inzetbaar en arbeidsmarktfit blijven, door te investeren in duurzame inzetbaarheid.
Naar artikel

Wil de echte vrijwilliger opstaan?

Werkgevers hebben een inhoudings-, afdracht- en premieplicht voor de loonheffingen ten aanzien van hun werknemers. Werknemers zijn degenen in ‘echte’ of fictieve dienstbetrekking tot hun werkgever. Of er sprake is van een werknemer, valt soms lastig te beoordelen. De werkgever kan deze beoordeling achterwege laten, als de vrijwilligersregeling van toepassing is. Deze regeling lijkt eenvoudiger, maar toch zijn er wel enkele haken en ogen om rekening mee te houden.
Naar artikel

Startup krijgt meer ruimte voor buitenlands personeel

Veel Nederlandse bedrijven hebben behoefte aan personeel met een specifieke hoogwaardige expertise. De vraag is groot, maar het aanbod is helaas schaars. Vooral voor startende, innovatieve bedrijven (startups) kan het lastig zijn om in Nederland voldoende personeel met een hoogwaardige expertise aan te trekken.
Naar artikel

Internationale payroll en het Besluit inkomstenverhouding

Op 23 april jl. zijn het Besluit SUWI en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd door het Besluit inkomstenverhouding. Daarin wordt het begrip inkomstenverhouding nader gedefinieerd. Dit heeft de nodige gevolgen voor de wijze waarop werkgevers hun loonaangifte moeten doen. Bijvoorbeeld als er werknemers zijn van wie het loon niet volledig belast is, omdat ze ook buiten Nederland werken.
Naar artikel

Afschaffing van de scholingsaftrek zal ook de werkgever raken

Per 1 januari 2022 zal er waarschijnlijk een eind komen aan de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Een werknemer kan uitgaven voor scholing dan niet meer in aftrek brengen op het belastbaar inkomen. De nettokosten van scholing zullen in dat geval flink stijgen voor de werknemer. Maar welke gevolgen heeft dit voor een werkgever en hoe kan deze hier het beste op anticiperen?
Naar artikel

Vrije ruimte en grenzen – Over de werkkostenregeling bij grensoverschrijdende arbeid

De internationale aspecten van de werkkostenregeling bij grensoverschrijdende arbeid blijven vaak onderbelicht. Om die reden staat de auteur in deze bijdrage stil bij de bestaande praktische methoden voor het berekenen van de vrije ruimte. Voorts komt de doorwerking van de verleggingsregeling en de concernregeling aan bod. Tot slot besteedt hij aandacht aan een regeling die probeert te voorkomen dat werknemers zonder een in Nederland inhoudingsplichtige werkgever wat betreft de werkkostenregeling in een nadeliger positie komen.
Lees dit artikel

Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet-naleven cao

In deze tijden van economische tegenwind door de coronacrisis zullen meer bedrijven met liquiditeitsproblemen te maken krijgen. Dat kan ook issues opleveren voor het naleven van de cao-verplichtingen. Dit is nu actueel, maar ook in ‘gewone’ tijden kan het voorkomen dat een werkgever de werknemers niet afdoende betaalt. Dat kan ook voor hem of haar persoonlijk grote gevolgen hebben.
Lees dit artikel

NOW 2-regeling van start

In dit artikel belicht de auteur de NOW 2-regeling die medio juli van start zal gaan. Uiteraard is het de vraag of het verstandig is om als onderneming gebruik te maken van deze regeling. En zo ja, aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?
Lees dit artikel

Oudedagsvoorziening en zorgplicht Belastingdienst

Fiscale pensioenregels zijn niet eenvoudig. De directeur-grootaandeelhouder in deze bijdrage weet daar inmiddels alles van. Hij ontving in 2017 diverse navorderingsaanslagen en ging procederen. De advocaat-generaal publiceerde een bijzonder advies: hij neemt een ambtshalve vraag op over de zorgplicht van de Belastingdienst. Hoever gaat deze? De Hoge Raad besliste verrassend snel en maakt er weinig woorden aan vuil. Dan is het goed om te zien waar en hoe de Belastingdienst informatie verstrekt over loonheffingen en zo een deel van die zorgplicht invult.
Lees dit artikel

Vaste vergoeding voor werknemers op dienstreis

Als een werknemer geregeld binnen Nederland of naar het buitenland reist voor het werk, kan een werkgever de daadwerkelijke kosten voor het verblijf betalen. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstelling voor tijdelijk verblijf (artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964). Het gaat dan om kosten van maaltijden, overnachting en wat kleine kosten onderweg, zoals vervoer.
Lees dit artikel

Hoe u als werkgever de baas blijft over uw arbeidsvoorwaarden

Na verloop van tijd en bij wijzigingen in de organisatie, marktomgeving en wetgeving kan de complexiteit in het arbeidsvoorwaardenpakket toenemen. Daardoor kan het inzicht in de kosten en waardering van het aangeboden pakket verdwijnen. De auteurs identificeerden vier invalshoeken waarmee een werkgever greep krijgt en houdt op zijn arbeidsvoorwaarden.
Lees dit artikel

Bedrijfseconomisch ontslag ten tijde van de coronacrisis

Volgens ramingen staat ons een diepe economische crisis te wachten als gevolg van de coronacrisis. In dit artikel wordt ingegaan op reorganisatie tijdens de crisis. Hoe verloopt dit proces en wat is hierbij van belang? De auteurs laten een aantal aandachtspunten de revue passeren.

Lees dit artikel


Vorige maand:

Opzegging arbeidsovereenkomst bij bereiken AOW-leeftijd

Een eigenlijk wonderlijk achterhaald artikel in het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen als de werknemer de AOW-ingangsleeftijd bereikt. Dat is alleen anders als er een andere, afwijkende afspraak is gemaakt.
Lees dit artikel

Als werknemers ook na de coronacrisis thuis willen werken

Door de uitbraak van het coronavirus eerder dit jaar leven ook veel werkgevers helaas in een roerige tijd. De overheidsmaatregelen hebben grote gevolgen. Niet alleen worden veel bedrijven financieel hard getroffen, ook ondervinden werkgevers consequenties van de wijze waarop de werknemers aan het werk zijn. Zo is thuiswerken in veel gevallen mogelijk gemaakt.
Lees dit artikel

Impact van de Wet temporisering AOW-leeftijd

Vorig jaar sloten de sociale partners met de overheid een principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Daarbij is onder meer vastgelegd dat de AOW-leeftijd minder hard zal stijgen. Dit artikel verduidelijkt de impact van de nieuwe wet aan de hand van enkele voorbeelden.
Lees dit artikel

Keuzestress door het Wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het kabinet wil de flexibiliteit ten aanzien van de aanwending van pensioen vergroten. Daarnaast zoekt men naar maatregelen die ervoor zorgen dat mensen gezond de pensioenleeftijd halen. Deze doelen vormen de kern van het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen.
Lees dit artikel

Waarde van de cumulatiegrond in de praktijk

Veel is geschreven over de sinds 1 januari jl. bestaande nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Inmiddels zijn de eerste verzoeken van werkgevers om ontbinding op basis van deze ontslaggrond beoordeeld door de rechter. Langzamerhand wordt het dus mogelijk om een eerste balans op te maken: wat is de waarde van de cumulatiegrond in de praktijk?
Lees dit artikel

Fiscale aspecten auto van de zaak – ‘Dat is personenauto’s met bestelauto’s vergelijken!’

Stel, twee werknemers hebben ieder de beschikking over een auto van de zaak. Voor beide gelden gelijke afspraken en regels met betrekking tot het gebruik van deze auto’s. Maar werknemer A rijdt in een personenauto en werknemer B in een bestelauto. Kijkt de werkgever zonder fiscale bril, dan zijn er weinig verschillen zichtbaar. Kijkt de werkgever echter met de fiscale bril, dan is het belangrijk zich ervan bewust te zijn dat er verschillen zijn. In dit artikel leest u hoe dit verschil tot uiting komt in de loonheffingen.
Lees dit artikel

Corona en de gevolgen voor werkgever en werknemer

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds enkele maanden is de hele wereld, te beginnen met Azië, in de ban van het coronavirus. Vanuit China heeft het zich langzaamaan verspreid en sinds begin maart houdt het ook Nederland in zijn greep. Naast alle medische en gezondheidsproblemen zijn er de economische en sociale factoren die de aandacht trekken. Voor ondernemers kunnen oude en nieuwe regelingen gelden.
Lees dit artikel

Welk voordeel levert de Wet tegemoetkomingen loondomein u op?

Op grond van de Wtl kunnen werkgevers financiële tegemoetkomingen in de loonkosten ontvangen, als ze bepaalde werknemers in dienst nemen of hebben. In dit artikel worden de mogelijkheden en aandachtspunten toegelicht. Eerst wordt ingegaan op het tijdschema dat geldt op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein, vervolgens op de aandachtspunten voor de verzilvering van de Wtl-tegemoetkomingen.
Lees dit artikel

Vorige maand:

Het cv opleuken kan je duur komen te staan

Wat mag er wel en niet bij het opmaken van een cv? En welke gevolgen heeft het als de werkgever er achter komt dat er heuse leugens in het cv staan? De Hoge Raad besluiten of de arbeidsovereenkomst mag worden vernietigd als die is ontstaan door bedrog op het cv.
Lees dit artikel

Detachering naar Nederland voor buitenlandse dienstverleners

In dit artikel wordt ingegaan op het inschakelen door Nederlandse bedrijven van buitenlandse opdrachtnemers en dienstverleners, waarbij buitenlandse werknemers voor hun werkzaamheden naar Nederland worden uitgezonden of gedetacheerd.
Lees dit artikel

Privégebruik van de bestelauto

Een recente uitspraak maakt duidelijk dat de eindheffing voor afwisselend gebruik van bestelauto’s enige nuancering vereist. Er moet namelijk óók worden vastgelegd welke werknemers de bestelauto’s mee naar huis nemen.
Lees dit artikel

Betaling of verstrekking van een derde

Een recente uitspraak maakt duidelijk dat de eindheffing voor afwisselend gebruik van bestelauto’s enige nuancering vereist. Er moet namelijk óók worden vastgelegd welke werknemers de bestelauto’s mee naar huis nemen.
Lees dit artikel

Het pensioenakkoord in de praktijk: RVU-vrijstelling, verzuimkosten en preventiemaatregelen

Een recente uitspraak maakt duidelijk dat de eindheffing voor afwisselend gebruik van bestelauto’s enige nuancering vereist. Er moet namelijk óók worden vastgelegd welke werknemers de bestelauto’s mee naar huis nemen.
Lees dit artikel