Modelbrieven en -overeenkomsten

Modelbrieven en -overeenkomsten

In deze rubriek vinden abonnees van SalarisNet PRO. modelbrieven en -overeenkomsten voor de meest voorkomende arbeidssituaties.

De modelbrieven en -overeenkomst worden gemaakt door – of op basis van informatie afkomstig van – bewezen experts binnen hun vakgebied zoals arbeidsrechtsadvocaten, fiscalisten en actuarissen. De informatie in deze documenten wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid en geactualiseerd wanneer nodig.

De volgende modellen zijn op het moment beschikbaar:

Modelovereenkomsten

Toevoegingen voor arbeidsovereenkomsten

Einde dienstverband

Ziekte en verzuim

Werknemerszaken

Zie ook:

Modelbepalingen over ziekte voor in de arbeidsovereenkomst

Bepaalt de cao niets over loondoorbetaling bij ziekte? Dan is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst hier iets over op te nemen. In dit model zijn 6 verschillende bepalingen opgenomen, voor vaste of oproepovereenkomsten en voor bepaalde en onbepaalde tijd.
Download

Modelovereenkomst: Verzuimreglement

Elke werkgever doet er verstandig aan om de regels en afspraken rond verzuim goed vast te leggen. Dit model zet de belangrijkste zaken kant-en-klaar op een rij.
Download

Modelbrief: Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij ziekte

Deze brief is zowel te gebruiken voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdens ziekte eindigt, als wanneer een werknemer ziek is geworden tijdens een al lopende opzegtermijn.

Download

Modelbeding: concurrentiebeding

Met dit concurrentiebeding zorgt u er voor dat uw werknemer tijdens en na het dienstverband geen concurrerende activiteiten ontplooit. Het beding is volledig aan te passen aan uw eigen wensen en behoeftes.

Download

Modelbrief: overtreding concurrentiebeding

Als de werkgever concludeert dat een (oud-)werknemer het concurrentiebeding overtreedt is het tijd om hem of haar te sommeren de overtreding te staken. Ook kunt u een eventuele boete opeisen. Deze brief is volledig aan te passen aan uw eigen wensen en behoeftes.
Download

Modelbrief: loonopschorting bij overtreding verzuimreglement

Met deze modelbrief kondigt u een loonopschorting aan bij een zieke werknemer die niet op zijn verpleegadres is en/of weigert een afspraak te maken met de bedrijfsarts. U kunt deze tekst gebruiken als basis om uw eigen brief op te stellen of deze tekst volledig overnemen.
Download

Modelbrief: afwijzing vakantieaanvraag

In deze modelbrief vindt u de verschillende redenen waarmee een vakantie-aanvraag of verlofaanvraag kan worden afgewezen. U kunt deze tekst gebruiken als basis om uw eigen brief op te stellen of deze tekst volledig overnemen.
Download

Modelbrief: waarschuwen werknemer bij niet bezoeken bedrijfsarts

Met deze modelbrief waarschuwt u een zieke werknemer die niet op zijn verpleegadres is en/of weigert een afspraak te maken met de bedrijfsarts. U kunt deze tekst gebruiken als basis om uw eigen brief op te stellen of deze tekst volledig overnemen.
Download

Modelovereenkomst: Addendum voor vastleggen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag u onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020. In de loonadministratie kunt u een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.
Download

Modelovereenkomst: Tijdelijke urenuitbreiding

Als een werknemer tijdelijk meer gaat werken, bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof in te vullen, voor een speciaal project of omdat er een piek in het werk is door corona, kan dat leiden tot een probleem met de ww-premie. Deze medewerker gaat immers mogelijk meer dan 30 procent aan verloonde uren ten opzichte van de overeengekomen arbeid krijgen. Hoe zorgt u er dan voor dat u toch de lage ww-premie blijft betalen? De oplossing: een contractuele, tijdelijke uitbreiding van de uren. Zo blijft u voor de vaste arbeidsovereenkomst de lage ww-premie betalen en voor betaalt u alleen voor de tijdelijke uitbreiding een hogere premie.
Download

Modelovereenkomst: Vaststellingsovereenkomst

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden moeten werkgever en werknemer een schriftelijke overeenkomst sluiten. Vaak heeft zo’n beëindigingsovereenkomst het karakter van een vaststellingsovereenkomst, ook wel afgekort als ‘vso’.
Download

Modelbrieven: Aanpassen arbeidsovereenkomst

Heeft u een werknemer wiens arbeidsovereenkomst aanpassing nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat de overeenkomst wordt verlengd of juist beëindigd? Dan is het tijd om de werknemer op de hoogte te stellen. Naast een gewoon gesprek is het ook aan te raden om een brief te sturen of overhandigen. Daarbij kunt u gebruik maken van deze modelbrieven.
Download

Modelovereenkomst voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als de werkgever en werknemer voor aanvang van de arbeidsovereenkomst afspreken hoelang de arbeidsverhouding zal duren, is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever betaalt een hogere ww-premie en de werknemer weet vooraf dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen. Wettelijk mogen er in een periode van 3 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Een vierde jaar of een vierde overeenkomst mag alleen maar voor onbepaalde tijd worden afgesproken, tenzij er minimaal 6 maanden tussen de overeenkomsten zit.
Download

Modelovereenkomst voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Als de werkgever en werknemer voor aanvang van de arbeidsovereenkomst geen einddatum afspreken, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijk contract biedt de werknemer bepaalde zekerheden en scheelt de werkgever flink in de ww-premie.
Download

Modelovereenkomst voor oproepkrachten

Het oproepcontract is populair onder werkgevers. Maar waar moet u op letten bij het opstellen van een oproepovereenkomst? Als u het antwoord schuldig moet blijven, kunt ook gebruik maken van deze modelovereenkomst.
Download

Modelbrief urenaanbod oproepkracht


Sinds de komst van de WAB is de werkgever verplicht om na 1 jaar een vast aantal uren aan te bieden aan een oproepkracht. Dat aanbod omvat het gemiddeld aantal uur dat de werknemer in het voorgaande jaar heeft gewerkt. Aanbieden is verplicht voor de werkgever, aanvaarding door de werknemer niet. Maak gebruik van deze brief om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.
Download

Modelovereenkomst thuiswerken


Thuiswerken komt veel voor, maar hoe regel je dat als werkgever? In de praktijk blijken er nog al wat juridische haken en ogen aan zo’n overeenkomst te zitten. In de wet is niets geregeld over de thuiswerkovereenkomst. Ook niet wat een thuiswerkovereenkomst is.
Download

Modelovereenkomst praktijkleerovereenkomst (BBL)

praktijkleerovereenkomst is een type overeenkomst die niet wettelijk is gedefinieerd (zie ook aandachtspunten hieronder) . Het is in de meeste gevallen een driepartijenovereenkomst tussen de student, de opleidingsinstelling en het leerbedrijf. Arbeidsrechtelijk is met name de relatie tussen de student en het leerbedrijf relevant, omdat in die relatie sprake kán zijn van een arbeidsovereenkomst.
Download

Modelovereenkomst stageovereenkomst

Een stageovereenkomst wordt door de werkgever aangegaan met een stagiair die als leerling van een onderwijsinstelling praktijkervaring moet of wil opdoen. Er wordt meestal geen traditionele arbeidsovereenkomst gesloten, waardoor het wettelijk minimumloon niet van kracht is. De werkgever mag wel een onkostenvergoeding betalen, maar is daar niet toe verplicht.
Download

Modelovereenkomst opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer is niet ondergeschikt aan de opdrachtgever en er is dus geen instructiebevoegdheid zoals die in het arbeidsrecht geldt.
Download

Modelbrief: afwijzing vakantieaanvraag

In deze modelbrief vindt u de verschillende redenen waarmee een vakantie-aanvraag of verlofaanvraag kan worden afgewezen. U kunt deze tekst gebruiken als basis om uw eigen brief op te stellen of deze tekst volledig overnemen.
Download

Deze modelbrieven en -overeenkomsten zijn in opdracht opgesteld door of in samenwerking met arbeidsrechtadvocaten. U kunt deze documenten naar eigen inzicht aanvullen en aanpassen. Hoewel deze modellen met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, garandeert de uitgever niet dat de modellen vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie.

Lees meer over