12 procent werkgevers krijgt verlenging loondoorbetalingsverplichting

Het ministerie van SZW gaf in 2019 opdracht om onderzoek te doen naar het 'derde ziektejaar' van werknemers. Over wat er na het opleggen van de verlenging na de toets van het re-integratieverslag gebeurt, was weinig bekend. Uit de onderzoeksrapporten van het UWV en bureau Panteia ontstaat het beeld dat verlenging van de loondoorbetalingsverplichting niet altijd het gewenste effect heeft. : welke re-integratieinspanningen doen werkgevers en werknemers in de verlengingsperiode en wat bereiken ze hiermee? Om meer zicht te krijgen op wat er in dit ‘derde ziektejaar’ gebeurt, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) najaar 2019 opdracht gegeven tot twee onderzoeken: een kwantitatief onderzoek door UWV op basis van administratieve gegevens en een kwalitatief onderzoek door Panteia bestaande uit een dossieronderzoek, focusgroepen met vertegenwoordigers van betrokken organisaties en interviews met werkgevers en werknemers die met een verlenging van de loondoorbetaling te maken hadden.