Arbo in bedrijf 2018: de stand van zaken

Uit het rapport blijkt dat de naleving van de Arbowet nog steeds een (licht) stijgende lijn toont. In totaal is deze keer onderzoek gedaan naar een negental elementen uit de Arbowet, te weten: a) risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), inclusief plan van aanpak, b) arbeidsongevallenregistratie, c) arbodienstverlening, d) ziekteverzuimbeleid, e) bedrijfshulpverlening, f) preventiemedewerker, g) betrokkenheid van werknemers bij arbobeleid, h) arbocatalogus, i) voorlichting, onderricht en toezicht, en j) arbeidstijden.