Oplossing voor loonaangifte organisaties die geen eHerkenning kunnen aanschaffen

Om een eHerkenningsmiddel aan te kunnen schaffen moet een organisatie geregistreerd zijn in het handelsregister. Er zijn organisaties die dat onder de huidige Handelsregisterwet niet kunnen of willen inschrijven, zoals de Hoge Colleges van Staat, kerkgenootschappen en buitenlandse ondernemingen. Daarom wordt voor deze organisaties een aanpak uitgewerkt om toch aangifte loonbelasting te kunnen doen.

Voor nieuwe aangiften loonheffing en vennootschapsbelasting is het oude zakelijke portaal van de Belastingdienst niet meer beschikbaar. Aangifte loonheffing en vennootschapsbelasting kan via het nieuwe portaal ‘MijnBelastingdienst-zakelijk’. Gezien de aard van gegevens die in dit nieuwe portaal worden gedeeld, wil de Belastingdienst deze gegevens voldoende beveiligen door het gebruik van eHerkenning niveau 3. Eenmanszaken kunnen blijven inloggen met DigiD. Stamrecht en pensioen bv’s zijn aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. Zij krijgen tot het MijnBelastingdienst-zakelijk portaal alleen toegang met eHerkenning.

Lees ook: Waarom is eHerkenning niet gratis?

350 rechtspersonen

Ongeveer 350 rechtspersonen die aangifte loonheffing en vennootschapsbelasting moeten doen kunnen op dit moment nog geen eHerkenning aanschaffen omdat
zij niet zijn ingeschreven in het Handelsregister. Meer specifiek betreft dit voor de loonheffing ambassades en buitenlandse rechtsvormen, voor de vennootschapsbelasting betreft dit open fondsen voor gemene rekening, samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen.  Eerder waren dat er nog 540, maar dit aantal is gedaald omdat bijvoorbeeld voor kerkgenootschappen een aangepaste procedure opgesteld is waarmee tegemoet gekomen kan worden aan hun uitgangspunt dat bij de registratie van natuurlijke personen de overheid in principe niet moet kunnen afleiden welke religie wordt aangehangen. De procedure is gebaseerd op de reguliere inschrijving in het
Handelsregister aangevuld met het op vertrouwelijke wijze vaststellen van de identiteit van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon. De procedure is recentelijk nog aangepast in samenspraak met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en vanaf begin maart beschikbaar voor alle bij het CIO aangesloten lokale kerken. De verwachting is ook dat de niet bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen met de procedure kunnen werken.

Lees ook: Moet klant van administratiekantoor ook eHerkenning aanschaffen?

Getroffenen worden benaderd

De Belastingdienst zal de groep van ongeveer 350 rechtspersonen, die aangifte loonheffing en vennootschapsbelasting doen en geen eHerkenning kunnen aanschaffen, komende weken benaderen. Daarbij wordt gekeken of zij zich zo mogelijk alsnog kunnen inschrijven in het Handelsregister of dat er een maatwerkoplossing kan worden geboden. Uitgangspunt hierbij is dat alle rechtspersonen voor 1 juli 2020 aangifte loonheffing kunnen doen.

Lees ook: Overheid komt kleine ondernemingen mogelijk tegemoet voor kosten eHerkenning

Geen compensatie

Vijlbrief heeft ook laten onderzoeken of het mogelijk is om kleine ondernemers, die de kosten voor eHerkenning vaak erg hoog vinden, te compenseren. Hierbij zijn verschillende juridische mogelijkheden in kaart gebracht om te bezien of kleine ondernemers eventueel op korte termijn (gedeeltelijk) kunnen worden gecompenseerd voor de kosten van eHerkenning. Uit de analyse blijkt dat er niet zonder meer mogelijkheden zijn om kleine ondernemers te compenseren zonder dat er juridische risico’s optreden. Meer specifiek gaat het om een reëel risico op het verlenen van onrechtmatige staatssteun, precedentwerking en handelen in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
Naast voornoemde reële risico’s ontbreekt er een wettelijke grondslag voor het verlenen van compensatie.

Ondernemers kunnen zakelijke kosten aftrekken. De kosten voor een eHerkenningsmiddel zijn als bedrijfskosten fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat een deel van de kosten voor het middel uiteindelijk niet door de ondernemer wordt gedragen. Voor organisaties die geen belastbare winst genereren, bijvoorbeeld omdat zij niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (zoals verenigingen die geen onderneming drijven) geldt dit niet. Eenmanszaken, combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s) kunnen eventueel een beroep doen op de kleine ondernemersregeling (KOR). De ondernemer hoeft dan geen BTW-aangifte meer te doen. De aanschaf van een authenticatiemiddel voor alleen btw-aangifte is dan niet nodig.