Onbelast smartengeld voor de politie? Behandeling immateriële schadevergoedingen

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 april 2015 geoordeeld dat in 2009 aan een politieagent uitgekeerd smartengeld in verband met een dienstongeval een onbelaste vrije vergoeding is. Het hof steunt in deze uitspraak op een recent arrest van de Hoge Raad. Daarmee krijgt de jurisprudentie over vergoedingen voor immateriële schade een nieuwe dimensie. Met de invoering van de werkkostenregeling staat de bedoelde vrijstelling niet meer in de wet. De tekst van het arrest van de Hoge Raad biedt mogelijk ruimte om nu een andere vrijstelling toe te passen.