Wet flexibel werken per 2016, meerlingenverlof per 1 april

De Eerste Kamer heeft op 14 april 2015 het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur om flexibel werken te bevorderen aanvaard. Het kabinet zorgt voor een zo spoedig mogelijke plaatsing in het Staatsblad en voor een inwerkingtredingsbesluit. Het voorstel van wet zal op 1 januari 2016 in werking treden.