Staatssecretaris gaat in op niet doorgaan depotstelsel

Wat zijn de risico’s van het niet doorgaan van het verplichte depot voor niet gecertificeerde uitzendbureaus? Zijn er alternatieven om fraude via malafide uitzendbureaus te verhalen? Dit is een van de vragen die staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt naar aanleiding van de 15e halfjaarrapportage van de Belastingdienst.
Delen:

De in de halfjaarsrapportage beschreven G-rekening 1.5 is een basisvariant van de G-rekening waarbij de hoogstnoodzakelijke functionaliteiten worden gemoderniseerd en geautomatiseerd. Het aantal G-rekeninghouders kan bij deze basisvariant niet op grote schaal worden uitgebreid. Dit betekent dat het onderdeel uit de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit dat voorzag in een verplicht depot – dit moet te zijner tijd gewijzigd worden in een verplichte G-rekening – voor niet-gecertificeerde uitzendbureaus, voorlopig niet in werking kan treden.

Dit wetsvoorstel zou namelijk tot gevolg hebben gehad dat het aantal G-rekeningen zou toenemen op een wijze die de beschreven basisvariant niet aan zou kunnen. Het is dus op dit moment nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, dit wetsvoorstel wel in werking kan treden. Begin 2016 zal de staatssecretaris hier in overleg met de banken en de Betaalvereniging een nadere afweging over maken, waarbij voor hem het tegengaan van fraude in de uitzendbranche uiteraard een zwaarwegend belang is.

Fiscale inlenersaansprakelijkheid
Op de vraag of er alternatieven zijn om fraude via malafide uitzendbureaus te verhalen wijst Wiebes op de bestaande fiscale inlenersaansprakelijkheid. Op grond hiervan kunnen niet betaalde belastingschulden voor de loonheffingen en de omzetbelasting worden verhaald op opdrachtgevers van malafide uitzendbureaus. Ook wordt via het systeem van zelfregulering getracht de bonafide uitzendbureaus scherper te onderscheiden van de malafide uitzendbureaus zodat het toezicht effectiever kan worden ingezet.

Klik hier voor de vragen en antwoorden 15e halfjaarsrapportage
Zie ook het eindrapport Depotstelsel

Zie verder ook het bericht Eenvoudige basisvariant G-rekening per 2016