Regeerakkoord – Wet DBA wordt vervangen, opdrachtgeversverklaring via webmodule

Wat staat er in het regeerakkoord over de positie van zelfstandigen? De Wet DBA wordt vervangen. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.

Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. De Wet DBA wordt daarom vervangen.

De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.

1 Altijd arbeidsovereenkomst bij laag tarief zzp’ers

Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon (de grens die bijvoorbeeld ook voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt gehanteerd) of met de laagste loonschalen in cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen. Op basis van de gehanteerde argumentatie zal dit tarief vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.

2 Opt out

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.

3 Opdrachtgeversverklaring

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers.

Webmodule

Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen, tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

In de webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden.

Gezagsverhouding

Daarbij wordt ten behoeve van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt (bijvoorbeeld dat het alleen moeten bijwonen van een vergadering op zichzelf geen indicatie van gezag is). Ook zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

4 Tijd om te wennen

De markt krijgt de tijd om te wennen aan veranderde wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsmoratorium wordt na invoering van de bovenstaande maatregelen gefaseerd afgebouwd.

Maximaal een jaar terughoudend handhavingsbeleid

Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder meer geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

5 Ondernemersovereenkomst in Burgerlijk Wetboek

Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

6 Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid

Ook zal worden bezien hoe bij zelfstandigen de verzekeringsgraad voor arbeidsongeschiktheid kan worden verhoogd. Het is van belang dat zelfstandigen een bewuste keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren en dat zelfstandigen die daarvoor kiezen in beginsel toegang hebben tot de verzekeringsmarkt. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

7 Voldoen wijzigingen aan doelstellingen?

Uiteraard zal het kabinet blijven peilen of de praktijk van de wijzigingen overeenstemt met de doelstellingen van de wijzigingen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zzp’ers gewoon hun werk kunnen doen.

In het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie wordt de webmodule ook genoemd (variant 2 – Oordeel over status arbeidsrelatie (OSA)) evenals de opt-out (8 Opt-out van loonheffingen en werknemersverzekeringen)

Zie het bericht Tien oplossingen voor problemen zzp’ers bij Wet DBA

Overigens was er in 2014 ook al sprake van de introductie van een webmodule voor de VAR en de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever in het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL). In 2015 is een alternatief voor de BGL en de VAR gezocht waar in een nota van wijziging op de BGL de Wet DBA uit is voortgekomen.

Zie ook het artikel Verklaring arbeidsrelatie wordt webmodule uit 2013

Zie ook het artikel Alternatief voor beschikking geen loonheffingen uit 2015

Zie ook het bericht Overzicht plannen nieuw kabinet: nieuwe regels voor zzp’ers, vast contract na 3 jaar

Dit vind je misschien ook interessant