Werkkostenregeling en Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) regelt dat topfunctionarissen die in de publieke en semipublieke sector werken een bepaalde maximale bezoldiging voor hun werkzaamheden mogen ontvangen. Bij de wijze waarop berekend wordt of de norm wel of niet is overschreden speelt ook de werkkostenregeling een belangrijke rol.