Besluit over reiskostenvergoedingen gewijzigd

Het besluit van 20 maart 2015 over reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer is een integrale actualisering van het besluit van 21 januari 2015, nr. BLKB2015/0106M (Stcrt. 2015, 2172). Het besluit is in overeenstemming gebracht met het sinds 1 januari 2015 grotendeels vervallen van het overgangsrecht voor de werkkostenregeling. Verwerkt is ook de wijziging van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat de belastingplichtige bij de reisaftrek voortaan ook op andere wijze dan met de plaatsbewijzen aannemelijk kan maken dat hij de geclaimde reizen heeft gemaakt.