Tweede Kamer neemt Wet wijziging WML aan (minimumloon vanaf 21 jaar)

De Tweede Kamer heeft op 20 december 2016 het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt en enkele daarmee verband houdende andere wetten.

Delen:

Het voorstel geeft jongeren vanaf 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon en voorziet daarnaast in een verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen.

Meerwerk en stukloon

Ook wordt met wetsvoorstel een expliciete grondslag gecreëerd voor betaling en handhaving van het minimumloon over verrichte arbeid boven de voltijds dan wel overeengekomen arbeidsduur (het zogenoemde meerwerk) en wordt de stukloonregeling aangepast zodat kan worden voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon.

Het volgende amendement is aangenomen:

Amendement dat regelt dat minister op verzoek van Stichting van de Arbeid specifieke werkzaamheden binnen bedrijfstak kan aanwijzen waar de hoofdregel ingeval van beloning op basis van stukloon niet geldt

De motie over de monitor van de arbeidsmarktpositie van jongeren is aangehouden.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 17 januari 2017 de procedure.

De gewenste inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 juli 2017.

Wetsvoorstel Verlaging leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk