Wettelijk minimumloon en jeugdloon stijgen per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017.