Reageer op wijzigingen Participatiewet en banenafspraak

Op internet is het concept-wetsvoorstel voor wijziging van de Participatiewet en andere wetten gepubliceerd. U kunt via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 29 maart 2016.

Delen:

Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Voor alle partijen staat voorop om de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het is belangrijk dat voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk pakket van instrumenten beschikbaar komt.

Verwachte effecten van de regeling
De verwachte effecten zijn afhankelijk van de maatregel.

  1. Het is de verwachting dat de forfaitaire loonkostensubsidie de plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking in een dienstbetrekking bij een werkgever vereenvoudigt en bespoedigt. Door deze maatregel hoeft niet langer in alle gevallen bij het begin van de plaatsing een loonwaarde op de werkplek te worden vastgesteld. Werkgevers hebben hierdoor snel een beeld van de financiële gevolgen op korte termijn van het aannemen van de kandidaat. Dit speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van dienstbetrekkingen.
  2. Het is de verwachting dat door het stellen van flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling op de werkplek onnodige loonwaardemetingen vermeden kunnen worden.
  3. Het is de verwachting dat de loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken een wettelijke belemmering wegneemt om mensen met verminderde productiviteit in dienst te houden.
  4. Het is de verwachting dat het harmoniseren van de premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen bijdraagt tot een eenduidig instrumentarium en ongewenst calculerend gedrag voorkomt.