Beloningsbeleid aanpassen? Denk aan de OR!

Als een onderneming 100 of meer werknemers heeft, is het verplicht jaarlijks met de OR (ondernemingsraad) te praten over het beloningsbeleid. Deze regel staat sinds begin 2019 ook in de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Maar wat moet u eigenlijk precies met elkaar bespreken? SalarisNet zet het op een rij. In de WOR is een nieuw overlegrecht vastgelegd: een verplicht overleg over het beloningsbeleid. Dat betekent dat de OR jaarlijks moet worden ingelicht over de arbeidsvoorwaarden en -afspraken voor alle groepen werknemers. Daar vallen alle beloningscomponenten, salaris, vakantiedagen, bonussen en verstrekkingen. Een ander aandachtspunt is de ontwikkelingen binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid. Als salarisprofessional draagt u bij door de groei- en krimppercentages te berekenen en aan de OR te verstrekken. Overleg met bestuur, over bestuur Omdat in dit overleg de beloningscomponenten van alle groepen werknemers aan bod moeten komen, komt ook de beloning van het bestuur aan bod. Niet alleen dat, ook de vergoedingen van de raad van commissarissen, raad van toezicht en de directie worden besproken. Alleen als de onderneming bestaat uit meer dan 50 maar minder dan 100 werknemers hoeft het beloningsbeleid niet te worden besproken. Op die manier hoopt de wetgever de administratieve lasten voor dergelijke ondernemingen terug te dringen. Passend beleid Door dit overlegrecht toe te voegen aan de rechten van de OR wilde de wetgever de verschillen in beloningen inzichtelijk en bespreekbaar maken. Dat betekent dat de OR waarschijnlijk opmerkingen zal maken als alleen de bestuurders een verhoging in hun beloningen zien, terwijl de gewone werknemers niets terugzien van het succes van de onderneming. Ook als de verhouding tussen de inkomsten van bestuur, toezichthouders en gewone werknemers te ver uit elkaar liggen, mag u commentaar verwachten. Alles draait hierbij om transparantie en het kunnen uitleggen van de verschillen. Een onevenredig beloningsverschil kan bijvoorbeeld worden verklaard door senioriteit, een krappe arbeidsmarkt of een overname van een onderneming met een ander beleid. Om te voorkomen dat hier spanningen omheen ontstaan in de onderneming, moet het bestuur hier verantwoording over afleggen Verschil ten opzichte van 2018 Hoewel in een eerdere versie van de WOR ook al werd gesproken over een verplichting om de OR te informeren over beloningen binnen te informeren, was dat aspect te vrijblijvend geformuleerd. De OR werd immers (vaak schriftelijk) geïnformeerd over de beloningen en het beloningsbeleid, maar had niet genoeg mogelijkheden om scheve verhoudingen of te snelle of langzame groei te bespreken. Lang niet elke OR is mondig genoeg om het initiatief te nemen een gesprek over dit onderwerp aan te gaan met de directie. Omdat het nu deel is van een verplichting, is die drempel weggenomen. Critici van de WOR wijzen er echter op dat deze aanpassing onvoldoende is. Het is immers lang niet altijd de directie die het beloningsbeleid vaststelt. Vaak heeft de raad van commissarissen of toezicht hier ook een aandeel in. Maar met die organen is geen overlegverplichting. Meer dan 50, minder dan 100 Met het overlegrecht is de informatieplicht van voor 2019 niet vervallen. De salarisadministratie moet de OR nog steeds informeren over de beloningen. Die verplichting geldt ook als de onderneming meer dan 50 maar minder dan 100 werknemers heeft. Als de onderneming meer dan 100 werknemers heeft moet er bovendien ook gecommuniceerd worden over de afspraken waaruit deze beloningen voortkomen. Dat kan de cao zijn, maar ook een individuele arbeidsovereenkomst of personeelsbeleid kunnen de bron zijn. De hoogte van de beloning is afhankelijk van beloningsaspecten zoals winstdeling, opties, prestatiebeloningen, bonussen et cetera. Dit moet ook geduid worden, maar mag niet te herleiden zijn tot een individuele werknemer. U mag als salarisprofessonal werknemersgroepen die uit minder dan vijf personen bestaan, samenvoegen en de informatie gebundeld aan de OR presenteren. Geen instemmings- en adviesrecht Het overlegrecht betekent niet dat de OR akkoord moet zijn met het beloningsbeleid. De OR heeft geen advies- of instemmingsrecht, dat recht is voorbehouden aan het bestuur en de eigenaren of aandeelhouders. De OR mag het overlegrecht overigens wel afdwingen bij de kantonrechter.