Nieuw financieel toetsingskader pensioenfondsen

Het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (hierna: FTK) is op 1 januari 2015 gewijzigd. Het FTK regelt de wijze waarop toezicht wordt gehouden op de financiële situatie bij pensioenfondsen. Het FTK bepaalt bijvoorbeeld hoeveel eigen vermogen het fonds als buffer moet aanhouden en hoe hoog de pensioenpremie minimaal moet zijn. Het FTK zorgt ervoor dat financiële risico's van de pensioenen evenwichtig worden verdeeld over de verschillende bij de pensioenen betrokken groepen. Het nieuwe FTK heeft een lange en roerige aanloop gehad. In dit artikel komen de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het tot en met 2014 geldende FTK aan de orde.