Staatssecretaris Wiebes over bijtellingspercentages in Autobrief II

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt vragen over het wetsvoorstel Autobrief II en geeft een reactie op de ingediende amendementen.

Voor auto’s van de zaak blijven slechts twee bijtellingscategorieën over: 4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor de overige auto’s, inclusief hybrides. Voor deze auto’s, die zowel op benzine als elektrisch rijden, geldt dan geen belastingvoordeel meer.

Bijtellingspercentage van 25 onder 22 brengen
Kamerleden hebben hun zorgen uitgesproken over mogelijkheden om een auto waarvoor het algemene bijtellingspercentage van 25 van toepassing is toch onder het percentage van 22 te brengen.

De vrees dat mensen bijvoorbeeld door hun auto op een ander kenteken te zetten of het leasecontract over te sluiten alsnog in aanmerking zouden kunnen komen voor het bijtellingspercentage van 22 is volgens Wiebes ongegrond.

Datum eerste toelating
De datum van eerste toelating van de auto is het moment waarop voor de auto een kenteken is afgegeven. Die datum is gekoppeld aan de auto en wijzigt gedurende het bestaan van de auto niet, ook niet als de auto om wat voor reden dan ook een ander kenteken, een andere eigenaar of een andere berijder krijgt. Het is dus niet mogelijk om voor een auto waarvoor de datum van eerste toelating vóór 1 januari 2017 is gelegen toch een algemeen bijtellingspercentage van minder dan 25 te bewerkstelligen.

Uitstel of naar voren halen
Het is wel mogelijk dat men bepaalde zaken uitstelt of naar voren haalt. Men kan bijvoorbeeld een leasecontract dat loopt tot september 2016, met een aantal maanden verlengen zodat men in 2017 de beschikking krijgt over een auto waarvoor de datum van eerste toelating is gelegen in 2017.

Ook zou men in 2017 een leasecontract dat tot in 2017 of later doorloopt, voortijdig kunnen beëindigen en vervangen door een leasecontract voor een auto waarvoor de datum van eerste toelating is gelegen in 2017. In dat geval zal het algemene bijtellingspercentage van 22 van toepassing zijn op de nieuwe auto.

Afspraken met leasemaatschappij of werkgever
Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van de afspraken met de leasemaatschappij, bijvoorbeeld of voortijdige beëindiging van het leasecontract mogelijk is en welke boete daarbij dan eventueel wordt toegepast.

Als aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking staat, spelen ook de afspraken tussen werkgever en werknemer een belangrijke rol. In situaties waarin een boete is verschuldigd bij voortijdige beëindiging van het leasecontract zal de werknemer of –  de werkgever als deze de boete volgens de gemaakte afspraken voor zijn rekening neemt – zich moeten afvragen of de voordelen van een lagere bijtelling (met 3%-punt) opwegen tegen die boete.

Amendement begrenzing milieugerelateerde korting nulemissieauto’s in bijtelling
Het amendement strekt ertoe het deel van de catalogusprijs van nulemissieauto’s waarop vanaf 2019 een bijtellingspercentage van 4 van toepassing is te verruimen van € 50.000 naar € 100.000. Dit amendement wordt van dekking voorzien door het algemene bijtellingspercentage per 2017 te verlagen naar 22,1 in plaats van naar 22.

Het verhogen van het deel van de catalogusprijs waarop een bijtellingspercentage van 4 van toepassing is van € 50.000 naar € 100.000 is volgens de staatssecretaris een inefficiënte maatregel, omdat deze maatregel de fiscale stimulering voor luxe nulemissieauto’s met een enorm vermogen verhoogt. Wiebes ontraadt dit amendement.

Amendement verhogen bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s
Het amendement verhoogt vanaf 2017 het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s van 4 naar 10. Deze verhoging leidt tot een opbrengst oplopend tot € 60 miljoen in 2020.

Het kabinet ondersteunt de transitie naar elektrisch rijden. De huidige stimulering blijkt in de praktijk het gewenste niveau te hebben en het kabinet heeft er daarom voor gekozen om de stimulering van nulemissieauto’s tot en met 2020 op het bestaande niveau voort te zetten. Het amendement wordt daarom ontraden.

Amendement verlagen bijtellingspercentage naar 23 in plaats van 22
Dit amendement strekt ertoe vanaf 2017 het algemene bijtellingspercentage voor nieuwe gevallen te verlagen naar 23 in plaats van 22. Dit leidt tot een opbrengst die stapsgewijs oploopt tot € 74 miljoen structureel.

De bijtelling is een waardering van het genoten voordeel van het voor privégebruik ter beschikking hebben van een auto van de zaak. Het algemene bijtellingspercentage is dan ook geen budgettaire knop waar naar believen aan gedraaid kan worden. De verlaging naar 22 procent is gebaseerd op objectieve factoren, zoals gedaald brandstofverbruik en beperkende voorwaarden voor privégebruik. Hoewel een percentage van 23 juridisch niet onoverkoombaar wordt geacht, vraagt Wiebes zich af of dat percentage beter aansluit bij de genoemde objectieve factoren. Het amendement wordt ook ontraden.