Loonbeslag van een werknemer, wat nu?

2

In de media verschijnen steeds meer berichten over mensen die hun schulden niet meer kunnen terugbetalen. De werkgever kan hiermee te maken krijgen als een schuldeiser het middel van loonbeslag aangrijpt om zijn geld terug te krijgen. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever op het moment dat beslag wordt gelegd op het loon van een van zijn werknemers?

Bij loonbeslag legt de schuldeiser beslag op het salaris van zijn schuldenaar. De werkgever is dan verplicht om maandelijks een deel van het loon over te maken aan de schuldeiser. Dit heeft grote voordelen voor de schuldeiser, want de werknemer heeft immers niet meer de mogelijkheid om zijn inkomsten uit te geven of te verbergen. Zolang de werknemer in dienst is, heeft de schuldeiser zekerheid dat hij maandelijks een deel van de schuld krijgt terugbetaald.

Executoriaal beslag en conservatoir beslag
Er zijn twee soorten beslagen, namelijk executoriaal beslag en conservatoir beslag. Bij executoriaal beslag heeft de rechter al een uitspraak gedaan. Het loonbeslag kan dan direct worden uitgevoerd. Bij conservatoir beslag heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan.

Voorwaarden schuldeiser
Voordat een schuldeiser loonbeslag mag opleggen moet hij wel aan de wettelijke voorwaarden hebben voldaan. Zo is het van belang dat de werknemer op de hoogte is van de schuld die hij bij de schuldeiser heeft. De schuldeiser moet eerst toestemming van de rechter krijgen om beslag op het loon te kunnen leggen. Een uitzonderingspositie geldt voor overheidsinstanties. Zij hoeven niet naar de rechter te stappen om loonbeslag te kunnen opleggen. Overheidsinstanties kunnen door middel van een dwangbevel direct beslag laten leggen op het loon van de werknemer.

Uitgesloten loonbestanddelen
Het is voor een schuldeiser niet mogelijk om op alle inkomsten van de werknemer beslag te leggen. Op de kostenvergoeding kan bijvoorbeeld geen beslag worden gelegd. Op vakantiegeld en bonussen kan een schuldeiser wel beslag leggen. De schuldeiser moet ook rekening houden met de zogenoemde beslagvrije voet. Dit is het vastgestelde minimumbedrag dat men nodig heeft om in zijn primaire behoeftes te kunnen voorzien. De hoogte van deze beslagvrije voet is vastgesteld op ongeveer 90% van de bijstandsnorm.

Tip
Er is een mogelijkheid voor de werknemer om beslaglegging op zijn loon te voorkomen. Dit kan de werknemer doen door te proberen een eventuele betalingsregeling met zijn schuldeiser te treffen.

Vragenlijst invullen
De werkgever is verplicht om mee te werken aan het verzoek en de uitvoering van het loonbeslag. Op het moment dat een schuldeiser beslag wil leggen op het loon van de werknemer zal de werkgever een vragenlijst van de schuldeiser ontvangen. Deze vragenlijst gaat vooral over het loon van de werknemer. De werkgever is verplicht om dat formulier in te vullen en binnen vier weken terug te sturen naar de schuldeiser. De uitkomst van de vragenlijst is belangrijk voor de schuldeiser, omdat hij op basis daarvan bekijkt of het wel enige zin heeft beslag te leggen op het loon van de werknemer. Als de werkgever weigert hieraan mee te werken, loopt hij het risico te worden gedagvaard.

Meerdere schuldeisers
Ook in het geval er meerdere schuldeisers zijn die beslag willen leggen op het loon van de werknemer, is de werkgever verplicht om alle formulieren die hij van hen heeft ontvangen in te vullen en binnen vier weken terug te sturen. Beslaglegging door meerdere schuldeisers kan er overigens niet op uitdraaien dat de werknemer niets meer van zijn salaris overhoudt. De werknemer heeft recht op de beslagvrije voet, dus bestaat er een maximum. In dat geval is de schuldeisers die het eerst beslag heeft gelegd op het loon verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van het in beslag genomen loon. De eerste schuldeiser moet ook onderzoeken of er schuldeisers zijn die voorrang hebben. Schuldeisers die voorrang hebben bij een loonbeslag zijn de overheid, de gemeente en de Belastingdienst.

Geheimhouding
De werkgever moet het loonbeslag dat bij de werknemer wordt opgelegd, geheimhouden. Het is immers niet de bedoeling dat iedereen op de werkvloer weet dat er bij een collega loonbeslag is opgelegd. Bij het opheffen van het loonbeslag kan de werkgever alle documenten met betrekking tot het loonbeslag vernietigen. Dat is van belang voor de geheimhouding van het loonbeslag. Overigens houdt het loonbeslag in beginsel pas op als alle schulden van de werknemer zijn afgelost.

Functioneren
Om te voorkomen dat de schuldenlast invloed heeft op het functioneren van de werknemer kan het een goed idee zijn hem een eind op weg te helpen. De werkgever kan hem op veel verschillende manieren een steuntje in de rug bieden. Hij kan de werknemer bijvoorbeeld wijzen op het Nibud. Dat is een hulpverlenende instantie die de werknemer zal helpen om aan zijn bestedingsgedrag te werken. De werkgever kan ook proberen om namens de werknemer te onderhandelen met de schuldeiser. Als de werkgever optreedt als schuldonderhandelaar zal de schuldeiser er hoogstwaarschijnlijk meer vertrouwen in hebben dat zijn werknemer zijn schuld zal aflossen.

Advies
De situatie van loonbeslag is voor geen van de betrokkenen een prettige situatie. Voor de werkgever komen er administratieve verplichtingen bij en hij loopt bovendien het risico dat de werknemer niet meer gemotiveerd zal zijn door zijn inkomstendaling. Schuldeisers kunnen voor veel druk zorgen waardoor de werknemer last kan krijgen van stress en eventuele andere mentale problemen die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Probeer dit zo mogelijk voor te zijn. Tot slot is het aan te bevelen een werknemer die fraudegevoelig werk verricht tijdelijk een andere functie binnen het bedrijf te geven.

Bron:De SalarisAdviseur

Over Auteur

redactiesalarisnet

De redactie van SalarisNet zorgt dat jij op de hoogte blijft van betrouwbare vakinformatie op gebied van salaris, fiscaliteit en arbeidsmarkt.

2 reacties

  1. HR Kiosk en AFAS Software hebben onlangs samen onderzoek gedaan naar de schuldenproblematiek van medewerkers. Daarin geeft 82% van de organisaties ‘last’ te hebben van medewerkers met schulden. Inzetten op schuldpreventie is de oplossing, maar hoe levert u als werkgever daar een steentje aan bij?

    Bekijk de onderzoeksresultaten in de whitepaper ‘Medewerkers met schulden’ en lees hoe u de situatie kan oplossen en voorkomen.

    http://www.afas.nl/schuldenvoorkomen

Reageer