Het afhandelen van een loonbeslag

2

Sinds het uitbreken van de economische crisis is het aantal huishoudens met financiële problemen fors toegenomen.

Mede hierdoor gebeurt het vaker dat schuldeisers beslag leggen op het loon van hun particuliere schuldenaren. Als beslag wordt gelegd op het loon van een van de werknemers, is de werkgever dan verplicht hieraan mee te werken. Wat komt hier zoal bij kijken?

Informatie uit diverse bestanden

In het verleden maakten vooral de Belastingdienst en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), dat niet-betaalde partner- en kinderalimentatie incasseert, veelvuldig gebruik van loonbeslagen. Zij konden – en kunnen – namelijk eenvoudig achterhalen bij welke werkgever een schuldenaar in dienst is. De Belastingdienst haalt deze informatie uit de loonaangifte en het LBIO ontvangt deze informatie normaliter van de ex-partner. Tegenwoordig is het echter ook voor deurwaarderskantoren eenvoudiger te achterhalen waar een schuldenaar werkt doordat zij dit kunnen opzoeken in de bestanden van onder meer het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Dit is – naast de stijging van het aantal huishoudens met financiële problemen – een belangrijke oorzaak van het toegenomen aantal loonbeslagen.

Verplichtingen

Voor de werkgever begint het loonbeslag meestal met de ontvangst van het zogenoemde beslagexploot, het officiële document dat nodig is om beslag te kunnen leggen. Het exploot wordt afgegeven door de gerechtsdeurwaarder die daarnaast een vragenlijst zal overhandigen. De vragen op deze lijst gaan met name over het inkomen van de werknemer op wiens loon de deurwaarder beslag wil leggen. De werkgever is verplicht de vragenlijst binnen vier weken in te vullen en ondertekend terug te sturen naar de deurwaarder. Doet hij dit niet, dan loopt hij het risico dat de onderneming zelf voor de rechter wordt gedaagd en aansprakelijk wordt gesteld voor de gehele vordering. Het is dus van belang dat de werkgever aan zijn verplichtingen voldoet. Hieronder valt niet alleen het tijdig invullen en retourneren van de vragenlijst, maar ook het maandelijks afdragen van de bedragen die hij moet inhouden op het loon van de werknemer.

Loonbestanddelen

Bij een loonbeslag moet de werkgever bij elke loonbetaling – meestal maandelijks of om de vier weken – een bepaald bedrag inhouden op het nettoloon van de betreffende werknemer. Het beslag geldt niet alleen voor het reguliere salaris, maar ook voor alle andere beloningen mits deze in geld worden uitgekeerd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vakantiegeld, een dertiende maand, een winstuitkering en overwerk-, ploegen- en onregelmatigheidstoeslagen. Als een werknemer onbelaste kostenvergoedingen ontvangt (bijvoorbeeld voor gemaakte reiskosten), vallen deze niet onder het loonbeslag aangezien deze vergoedingen geen loon zijn. Belaste vergoedingen, zoals het bovenmatige deel van een reiskostenvergoeding, vallen echter wél onder het loonbeslag.

Beslagvrije voet

Aangezien een werknemer wel geld moet overhouden om te eten en zijn vaste lasten te kunnen betalen heeft een loonbeslag nooit betrekking op het volledige nettoloon. Voor iedereen geldt namelijk een zogenoemde ‘beslagvrije voet’. Dit bedrag, dat de werkgever ook bij een loonbeslag altijd aan de werknemer mag blijven uitbetalen, is een bepaald percentage van de voor de betreffende werknemer geldende bijstandsnorm. Hoe hoog dat normbedrag is, is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer (wel of niet gehuwd/samenwonend, wel of geen inwonende kinderen, leeftijd enzovoort). De werkgever hoeft echter niet zelf uit te rekenen hoe hoog de beslagvrije voet van een specifieke werknemer is, want het is aan de deurwaarder om dat bedrag te bepalen. Hij moet dat bedrag aan de werkgever meedelen, zodat hij precies weet welk bedrag hij aan de werknemer mag blijven uitbetalen. Het verschil tussen het nettoloon en de beslagvrije voet moet worden ingehouden en vervolgens worden afgedragen aan de deurwaarder.

Meerdere loonbeslagen

Het kan altijd gebeuren dat meerdere schuldeisers beslag leggen op het loon van een werknemer. In dat geval moet de werkgever aan alle deurwaarders (of invorderingsambtenaren als het beslag wordt gelegd door een overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst, de gemeente of het waterschap) de ontvangen vragenlijst ingevuld en ondertekend retourneren. De werkgever hoeft echter niet aan al deze schuldeisers een bedrag uit te betalen. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd wordt dan verantwoordelijk voor de afhandeling van alle gelegde loonbeslagen. Aan hem moet hij het ingehouden bedrag uitbetalen.

Op deze regel geldt een uitzondering, namelijk als een van de beslagen wordt gelegd door een overheidsinstantie. Heeft de werknemer bijvoorbeeld nog een openstaande schuld bij de Belastingdienst en legt de fiscus loonbeslag, dan mag de werkgever – zodra de invorderingsambtenaar dit aan hem kenbaar maakt – geen bedragen meer uitbetalen aan de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd. De afhandeling van alle lopende beslagen valt vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van de invorderingsambtenaar.

Let op!

Als een werknemer op wiens loon beslag is gelegd uit dienst treedt, is de werkgever verplicht de deurwaarder of invorderingsambtenaar hierover in te lichten. Alle bedragen waarop de werknemer bij de beëindiging van zijn dienstbetrekking recht heeft, zoals de waarde van niet-opgenomen vakantiedagen, vallen onder het loonbeslag (uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet). Ook een eventuele ontslagvergoeding valt onder het loonbeslag.

Advies

Als een deurwaarder of invorderingsambtenaar beslag legt, is het raadzaam na te gaan of de werknemer inderdaad in gebreke is gebleven én of het opgeëiste bedrag wel klopt. Hiervoor kan de werkgever het beste contact opnemen met de betreffende werknemer die hij sowieso van het loonbeslag op de hoogte zult moeten stellen.

Geeft de werknemer aan dat de schuldeiser in zijn recht staat, dan kan de werkgever het loonbeslag zonder problemen uitvoeren. Is de werknemer van mening dat er iets niet klopt, dan zal de werkgever nader onderzoek moeten uitvoeren. Als bijvoorbeeld blijkt dat het opgeëiste bedrag te hoog is en de werkgever vervolgens aan de werknemer te weinig loon uitbetaalt, kan de laatste vorderen dat de werkgever het te weinig uitbetaalde loon alsnog uitkeert.

Vraag de deurwaarder daarom om een kopie van de ingebrekestelling, een specificatie van het openstaande bedrag en een overzicht van de betalingsgeschiedenis.

Bron: De SalarisAdviseur >>

Over Auteur

redactiesalarisnet

De redactie van SalarisNet zorgt dat jij op de hoogte blijft van betrouwbare vakinformatie op gebied van salaris, fiscaliteit en arbeidsmarkt.

2 reacties

  1. Werkgever vergoedt niet meer dan de fiscaal toelaatbare reiskostenvergoeding. De werkelijke OV-kosten zijn aanmerkelijk hoger.
    Dient de deurwaarder hiermee rekening te houden en daarvoor de beslagvrije voet aan te passen? De werknemer kan anders redelijkerwijze niet naar zijn werk reizen om het desbetreffende inkomen te verwerven. Vooralsnog weigert de deurwaarder een aanpassing, terwijl die wel volstrekt redelijk lijkt.

Reageer